Plassering og utforming

Følgende momenter var vesentlige for oss ved plassering og utforming av den enkelte bolig:

  • Utforme boliger som gir området en identitet og særpreg.
  • Organisere/plassere boligene slik at det skapes/defineres gatetun og felles uterom langs atkomstvegene i området.
  • Skape gode og tilstrekkelig skjermede private uteplasser i tilknytning til den enkelte bolig.
  • Utarbeide fleksible planløsninger som gir rom for individuelle tilpasninger.
  • Terrengtilpasning.